Dansk Psykolog Forening

Privatlivspolitik

Jævnfør ny europæisk lovgivning, GDPR, af 25/5-2018 (General Data Protection Regulation, i dansk tale Persondata-forordningen) skal jeg oplyse om følgende:

Dataansvarlig:

Psykolog Mari Ann Sander Molano, Diakonissestiftelsen 7A, 4. sal, lokale 2, 2000 Frederiksberg, CVR 30963369, mobil 21684052

Jeg har tavshedspligt og journalpligt.

Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og det, vi taler om.

Jeg må ikke udlevere journalen til andre end dig uden dit samtykke. Jeg har pligt til at opbevare din journal sikkert og fortroligt.

Hvilke oplysninger og formålet?

Alle autoriserede psykologer har pligt til at føre journal. Jeg beder derfor om dit fulde navn, adresse, mail og telefonnummer og dit CPR-nummer, hvis du har en sygesikringshenvisning fra lægen. Jeg noterer hovedpunkterne i det, vi taler om samt oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for behandling og rådgivning.

Udover de oplysninger, du selv opgiver, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, for eksempel via din sundhedsforsikring eller læge. Det drejer sig om informationer, som du selv har samtykket til må videregives.

Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg registrerer også oplysninger om dig (som navn og adresse) til brug for afregningsformål.

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Gør du brug af en lægehenvisning via sygesikringen hos mig, vil jeg efter anmodning fra Regionen bede dig give dit samtykke til, at jeg må fortælle din læge, når du påbegynder og når du afslutter dit forløb. Jeg giver kun lægen informationer om behandlingens indhold og/eller effekt heraf, såfremt du giver dit samtykke. Det følger af gældende Praksisoverenskomst.

Kun med din tilladelse udfærdiger jeg erklæringer og udtalelser til eksempelvis forsikringsselskaber, jobcentre og øvrige forvaltninger (mod honorar svarende til længde og formål). En erklæring indeholder kun de oplysninger, som er relevante for det formål, den skal tjene, og du får den til gennemlæsning, inden den sendes, hvis du ønsker det. Jeg videresender ikke oplysninger, du ikke ønsker.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis dit forløb eller din behandling hos mig helt eller delvist betales af andre end dig selv, for eksempel af din region, kommune, et forsikringsselskab eller arbejdsplads, vil jeg også videregive oplysninger til den, der betaler. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for betaling af dit forløb og dine behandlinger.

Hvis du gør mig opmærksom på, at du er medlem af Sygesikringen ”Danmark”, vil jeg også indberette dine behandlinger til dem, således at du modtager evt. tilskud på din konto.

I helt særlige tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysnings- og underretningspligt for at forebygge eventuel skade. Hvis jeg er alvorligt bange for et barns trivsel og udvikling, har jeg pligt til at underrette den pågældende kommune.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt i psykologloven og tilhørende bekendtgørelser. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig ved at kontakte mig. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

Klage

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, jeg håndterer oplysninger om dig på, vil jeg selvfølgelig gerne vide det og om muligt ændre det, du ikke er tilfreds med.

Derudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Om retsgrundlaget for behandling af nævnte personoplysninger og lovhjemmel for dine rettigheder og mine forpligtelser, henvises der til: EU’s persondataforordning, Psykologloven med tilhørende bekendtgørelser, sundhedsloven, serviceloven, straffeloven, bogføringsloven og anden relevant lovgivning.

Hvis du vil klage over en autoriseret psykolog

Hvis du ønsker at klage over min sundhedsfaglige behandling af dig, så kan klagen også indbringes for Styrelsen for Patientklager.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares af vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af mig. Disse er pt. for mit vedkommende:

ClinicCare kliniksystemer EG A/S, Lautrupvang 24, 2750 Ballerup

Prescriba A/S, CVR 24243133, Hyskenstræde 6, 1207 Kbh.K.

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse. Informationerne bliver opbevaret i din browser og bruges blandt andet til at genkende dig, hvis du besøger hjemmesiden igen. Det hjælper mig også med at forstå hvilke sektioner på hjemmesiden du finder mest interessante og brugbare.

Intet af denne indsamlede information kan identificere dig personligt.

Cookies er små tekstfiler, der gemmes i din browser, så man kan se, at din computer, smartphone, iPad eller lignende har besøgt denne hjemmeside. Disse cookies kan have mange forskelligartede formål og kan eksempelvis bruges til at huske præferencer og føre statistik over dit besøg og andre besøgende.

Cookies som er nødvendige: 

Visse typer cookies er nødvendige for at denne hjemmeside for eksempel kan levere en tjeneste, som du udtrykkeligt har anmodet om. Det kunne eksempelvis være et login.

Cookies til dine præferencer: 

Disse typer cookies skal sørge for, at du får den bedst tænkelige oplevelse her på hjemmesiden. Det kan være cookies, som husker din navigation på siden, valg i bokse og lignende. Intet af denne indsamlede information kan identificere dig personligt.

Cookies for optimering og løbende drift: 

Disse typer cookies anvendes eksempelvis til at samle statistik om trafik til og fra hjemmesiden.
Blandt andet anvendes dataene her i forbindelse med vores brug af Google Analytics.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sådan afviser du cookies: 

Ved at ændre indstillingerne i din browser, kan du afvise cookies på din computer. Hvordan du ændrer indstillingerne i din browser afhænger af, hvilken browser du anvender. 
Vælger du at indstille din browser, så du ikke modtager cookies, skal du være opmærksom på, at du kan gå glip af funktioner og lignende på hjemmesiden, som i så fald ikke vil fungere.

Sådan sletter du dine cookies: 

Hvis du tidligere har accepteret cookies, kan disse også slettes. Det gør du ligeledes i indstillingerne af din webbrowser.

 

logo

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.